Leven op land

Bescherm, herstel en bevorder een duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen, bestrijd woestijnvorming en stop en herstel landdegradatie.

Een bloeiend leven op het land is de basis voor ons leven op deze planeet. We maken allemaal deel uit van het ecosysteem van de planeet en we hebben het ernstig beschadigd door ontbossing, verlies van natuurlijke habitats en landdegradatie. Het bevorderen van een duurzaam gebruik van onze ecosystemen en het behoud van biodiversiteit is geen oorzaak. Het is de sleutel tot ons eigen overleven.

De Targets

15.1 Ecosystemen voor terrestrische en zoetwater behouden en herstellen

Tegen 2020 het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van terrestrische en inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder bossen, moeraslanden, bergen en droge gebieden, in lijn met de verplichtingen van de internationale overeenkomsten.


15.2 Afschaffing van ontbossing en herstel gedetailleerde bos

Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren.

 

15.3 Afschaffing van ontbossing en herstel aangetast land

Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is.

15.4 Garandeer behoud van ecosystemen in de bergen

Tegen 2030 het behoud garanderen van de ecosystemen in de bergen, met inbegrip van hun biodiversiteit, om hun vermogen te versterken voordelen te genereren die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling.

 

15.5 Bescherm biodiversiteit en natuurlijke omgeving

Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen.

15.6 Bevorder toegang tot genetische hulpbronnen de voordelen eerlijk delen

Bevorderen van het eerlijk en billijk verdelen van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen en bevorderen van gepaste toegang tot dergelijke hulpbronnen, zoals internationaal overeengekomen.

 

15.7 Einde maken aan stroperij en handel van beschermde diersoorten

Dringend actie ondernemen om een einde te maken aan stroperij en de handel in beschermde planten- en diersoorten en zowel de vraag naar als het aanbod van illegale producten afkomstig van deze planten- en diersoorten aan te pakken.

15.8 Voorkom invasie uitheemse soorten op het land en in water ecosystemen

Tegen 2020 maatregelen invoeren om de invoering van invasieve uitheemse soorten in land- en waterecosystemen te beperken en hun impact op aanzienlijke wijze te beperken, en de prioritaire soorten controleren of uitroeien.

15.9 Ecosystemen en biodiversiteit integreren in de overheidsplanning

Tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake armoedebestrijding.

15.a Verhoging van financiële hulpbronnen om ecosystemen en biodiversiteit te behouden en duurzaam te gebruiken

Financiële hulpbronnen mobiliseren en aanzienlijk verhogen vanuit allerlei bronnen om de biodiversiteit en de ecosystemen te vrijwaren en op duurzame wijze te gebruiken.

15.b Financiering en stimulering van duurzaam bosbeheer

Aanzienlijke middelen mobiliseren vanuit allerlei bronnen en op alle niveaus om duurzaam bosbeheer te financieren en gepaste stimuli te verschaffen aan ontwikkelingslanden om een dergelijk beheer te organiseren, ook voor behoud en herbebossing.

15.c Wereldwijd stroperij en illegale handen tegen gaan

De wereldwijde inspanningen ter bestrijding van stroperij en illegale handel in beschermde diersoorten opvoeren, ook door verhoging van de capaciteit van plaatselijke gemeenschappen in hun streven naar kansen inzake een duurzaam bestaan.

Interesse of vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!


    ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief