Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Robin Good BV

Artikel 1   Algemeen, toepassingsgebied en definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Robin Good – 
Robin Good BV  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76006697, tevens handelend onder de naam Zinnige Zaken, Global Goals Games,  Sustainability Games en De Duurzaamste Mens.

Opdrachtgever – de partij die Robin Good een Opdracht geeft of gegeven heeft ;

Toeleverancier
 – een derde partij die zich direct of indirect aan Robin Good heeft verbonden om diensten en / of zaken te leveren;

Aanbieding – een voorstel of offerte gedaan door Robin Good aan Opdrachtgever;

Overeenkomst – het geheel van afspraken tussen Robin Good en Opdrachtgever vastgelegd in een document;

Opdracht – het geheel van afspraken tussen Robin Good en Opdrachtgever over de werkzaamheden die verricht dienen te worden;

Activiteit – een activiteit georganiseerd en / of uitgevoerd door Robin Good in opdracht van Opdrachtgever;

(Algemene) Voorwaarden – de onderhavige algemene voorwaarden van Robin Good.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen , opdrachten en activiteiten van Robin Good.
 2. Slechts bij schriftelijke overeenkomst kan van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken.
 3. Indien de overeenkomst tussen partijen afwijkt van deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochtenworden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie teworden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Robin Good is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen zijn voor de Opdrachtgever bindend nadat deze aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en in ieder geval één maand na de door Robin Good bepaalde inwerkingtredingsdatum.

Artikel 2   Aanbieding en Opdracht

 1. Alle informatie (zoals, maar niet uitsluitend, producten, diensten, ideeën en methodes) die voor, tijdens en na het proces van de totstandkoming van de Aanbieding door Robin Good aan Opdrachtgever zijn verstrekt, vallen onder het intellectiele eigendom van Robin Good. (zie artikel 9)
 2. De door Robin Good gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Robin Good is slechts aan de aanbieding gebonden indien de Opdrachtgever die binnen 15 dagen schriftelijk aanvaardt, tenzij een andere termijn voor aanvaarding in de aanbieding is bepaald.
 3. Robin Good kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving be
 4. Tenzij anders bepaald zijn de prijzen in de aanbieding exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. De aanbieding is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Robin Good verstrekte informatie. De Opdrachtgever staat er voor in dat de verstrekte informatie correct en volledig is.
 6. De Opdracht komt tot stand op het moment dat deze door beide partijen is bevestigd.
 7. Betaling van de aanbetalingsnota wordt gezien als bevestiging van de Opdracht.
 8. Robin Good kan meer werkzaamheden verrichten en aan de Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien de Opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend, dan wel Robin Good de aanvullende werkzaamheden schriftelijk (per mail) heeft bevestigd. Toestemming dan wel bevestiging van extra werkzaamheden worden zo veel mogelijk vooraf gegeven.
 9. Indien vertraging in de uitvoering van de Opdracht ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn de voortvloeiende extra kosten en extra honorarium voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Robin Good is bevoegd om voor de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.
 11. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn alleen fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3   Facturatie, aanbetaling en betalingsvoorwaarden

 1. De financiële voorwaarden voor een specifieke Opdracht worden in de Aanbieding opgenomen.
 2. Robin Good kan verlangen dat een afwijkende deel van het totale overeengekomen bedrag wordt aanbetaald.
 3. Over de aanbetaling wordt geen rente vergoed.
 4. Betaling dient, indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatu
 5. Betaling geschiedt zonder verrekening, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan oo
 6. Wanneer Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, staakt Robin Good haar werkzaamheden, dan wel schort zij deze op. Robin Good is op dat moment op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen.
 7. Robin Good is gerechtigd kosten in rekening te brengen in geval van uitstel. Deze kosten worden per ommegaande door opdrachtgever voldaan. De kosten voor uitstel zijn tijdsgebonden en worden hieronder weergegeven:
  • Tot 4 weken voor de geplande (start)datum: 10% van de totale projectsom
  • Tussen de 4 weken en 2 week voor de geplande (start)datum: 20% van de totale projectsom
 8. Voor wijziging of annulering van de Opdracht door Opdrachtgever wordt de onderstaande tabel gehanteerd. Het percentage moet worden gelezen als het maximaal te wijzigen of te annuleren deel van de projectsom:
  • Eerder dan 6 weken voor de geplande (start)datum:                   90% van de totale projectsom
  • 6 tot 4 weken voor de geplande (start)datum: 40% van de totale projectsom
  • 4 tot 2 weken voor de geplande (start)datum: 10% van de totale projectsom
  • Binnen 2 weken voor de geplande (start)datum:   0% van de totale projectsom
 9. Het verschuldigde bedrag voortkomend uit bovenstaande overzichten kan nooit lager zijn dan de zogenaamde “out-of-pocket” kosten van Robin Good die reeds zijn gemaakt of waartoe verplichtingen aan derden zijn aangegaan. Is dat wel het geval dan zullen deze kosten, vermeerderd met een fee van 15%, in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

 

Artikel 4   Aansprakelijkheid van Robin Good

 1. Robin Good voert de Opdracht uit met de zorgvuldigheid, de deskundigheid en de professionaliteit die in het kader van de betrokken Opdracht van Robin Good mag worden verwacht. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van Robin Good zelf, is Robin Good niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die Opdrachtgever en / of deelnemer lijd(t)(en) alsgevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins die gebeuren tijdens de uitvoer van de diensten.
 2. Robin Good is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de door ofnamens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. In geval Robin Good om enige reden toch aansprakelijk gehouden kan worden, zal aansprakelijkheid eerstens beperkt zijn tot de hoogte van de projectsom en vervolgens tot het bedrag dat de eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Robin Good uitkee

 

Artikel 5   Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever en/of deelnemer is jegens Robin Good aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door hettoedoen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.
 2. Opdrachtgever en/of deelnemer is verplicht tot vergoeding van schade, door hemzelf of door hem toegelaten derden, toegebrachtaan terrein, gebouwen, opstallen, inventaris en andere eigendommen van de locaties waar de Activiteiten worden uitgevoerd.
 3. Opdrachtgever is verplicht een passende verzekering voor activiteiten, evenementen en/of vergaderingen af te sluiten.

 

Artikel 6  Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Robin Good te worden kenbaar gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, geven de Opdrachtgever uitdrukkelijk geen bevoegdheid tot het opschorten van betalingsverplichtingen.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Robin Good de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald factuurbedrag

Artikel 7   Overmacht

 1. Robin Good is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt alsgevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar opzet of grove schuld.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet enjurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Robin Good geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Robin Good niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Robin Good kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien dezeperiode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting totvergoeding van schade aan de andere parti
 4. Voor zover Robin Good ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk isnagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, isRobin Good gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever isgehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkoms

Artikel 8  Uitstel, wijziging en annulering

 1. Opdrachtgever kan de Opdracht slechts schriftelijk uitstellen, wijzigen of annuleren. De datum van ontvangst van het uitstel, de wijziging of de annulering door Robin Good geld
 2. Een verzoek tot uitstel, wijziging of annulering kan tot maximaal 10 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum van de Activiteiten ingediend worden. Na deze termijn is uitstel niet meer mogelijk.
 3. Uitstel, wijziging of annulering kan alleen plaats hebben in overleg met Robin Good. Een mogelijk voorstel voor een nieuwe datum is pas van kracht wanneer deze door Robin Good aan opdrachtgever wordt bevestigd.
 4. Robin Good is gerechtigd kosten in rekening te brengen in geval van uitstel, wijziging of annulering. Deze kosten worden per ommegaande door opdrachtgever voldaan. De kosten zijn specifiek voor de aard van de Activiteiten en staan vermeld in de Aanbieding.

 

Artikel 9   Intellectueel eigendom en geheimhouding 

 1. Alle informatie, ideeën, modellen, methodes, technieken en instrumenten, waaronder ook software, die door of namens Robin Good zijn ontwikkeld, zijn en blijven het eigendom van Robin Good. Een (potentiele) Opdrachtgever mag deze nooit zelfstandig gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Robin Good.
 2. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen, doch uitsluitend voor gebruik in zijn eigen organisatie en voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.
 3. Na afronding van de Opdracht alsook in het geval van (tussentijdse) beëindiging van de Opdracht, blijven de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.
 4. Robin Good heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor anderedoeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordtgebrach
 5. Robin Good en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 6. Robin Good heeft het recht te publiceren over de resultaten van Activiteiten, mits de privacy van de Opdrachtgever is gewaarborgd.
 7. Publiceren met benoeming van naam en toenaam van Opdrachtgever zal alleen na onderling overleg geschieden.

 

Artikel 10   Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Robin Good partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan eenverbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaarwoonplaats hee
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Robin Good is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingendanders voorschri Niettemin heeft Robin Good het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overlegte beslechten.

BIJZONDERE BEPALINGEN EVENEMENTEN, WORKSHOPS en GAMES

 1. Robin Good voert haar activiteiten voornamelijk uit op locaties van derden. Opdrachtgever onderkent dit gegeven en onderschrijft zich te houden aan de gestelde voorwaarden, condities en richtlijnen van de betreffende locaties.
 2. In afwijking op het gestelde over Uitstel, wijzigen of annuleren is gesteld dat uitstel in verband met extreme weersomstandigheden mogelijk is tot drie dagen voor de activiteit(en). Dit is alleen van toepassing wanneer het KNMI code oranje afgeeft voor de betreffende locatie, dag en tijdstip van de activiteit(en).
 3. Bij een afgegeven code rood voor de betreffende locatie, dag en tijdstip van de activiteiten geldt dat Robin Good de dag zal uitstellen.
 4. Indien er op de dag(en) zelf meer deelnemers aanwezig zijn dan eerder opgegeven, dan is het werkelijk aantal aanwezige deelnemersbindend voor de factuu
 5. Niet verschijnen bij aanvang van de activiteit(en) door Opdrachtgever of deelnemer geldt als annuleren.
 6. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken, wanneer Robin Good dit expliciet in de opdrachtbevestiging heeft bepaald.

BIJZONDERE BEPALINGEN INTERIM, CONSULTANCY, ADVIES en ORGANISATIE

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een vertegenwoordiger van Robin Good gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst (inclusief eventuele verlengingen) feitelijk in dienst te nemen of te benaderen om gedurende deze periode bij Opdrachtgever in dienst te treden, anders dan na overleg met en voorafgaande schriftelijke instemming van Robin Good.
 2. Binnen een periode van één jaar na afronding van de Opdracht door een vertegenwoordiger van Robin Good kan Opdrachtgever de interim-kracht uitsluitend door tussenkomst van Robin Good benaderen en/of inhuren voor werkzaamheden.
 3. Bij overtreding van het in de voorgaande twee leden bepaalde, verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 35.000,– voor iedere overtreding, onverminderd het recht van Robin Good om de daadwerkelijk door haar geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.
 4. Opdrachtgever stelt kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die nodig zijn om op locatie een Opdracht uit te kunnen voeren ter beschikking.
 5. Opdrachtgever stelt kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever ter beschikking, die bij de uitvoer van de Opdracht nodig zijn.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×