Leven op land

Leven op land

Bescherm, herstel en bevorder een duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen, bestrijd woestijnvorming en stop en herstel landdegradatie.

Een bloeiend leven op het land is de basis voor ons leven op deze planeet. We maken allemaal deel uit van het ecosysteem van de planeet en we hebben het ernstig beschadigd door ontbossing, verlies van natuurlijke habitats en landdegradatie. Het bevorderen van een duurzaam gebruik van onze ecosystemen en het behoud van biodiversiteit is geen oorzaak. Het is de sleutel tot ons eigen overleven.

Ecosystemen terrestrische zoetwater behouden herstellen

15.1 Ecosystemen voor terrestrische en zoetwater behouden en herstellen

Tegen 2020 het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van terrestrische en inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder bossen, moeraslanden, bergen en droge gebieden, in lijn met de verplichtingen van de internationale overeenkomsten.

SDG Afschaffing ontbossing herstel gedetailleerd bos

15.2 Afschaffing van ontbossing en herstel gedetailleerde bos

Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren.

SDG Afschaffing ontbossing herstel aangetast land

15.3 Afschaffing van ontbossing en herstel aangetast land

Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is.

SDG Garandeer behoud ecosystemen bergen

15.4 Garandeer behoud van ecosystemen in de bergen

Tegen 2030 het behoud garanderen van de ecosystemen in de bergen, met inbegrip van hun biodiversiteit, om hun vermogen te versterken voordelen te genereren die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling.

SDG bescherm biodiversiteit

15.5 Bescherm biodiversiteit en natuurlijke omgeving

Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen.

SDG bevorder toegang genetische hulpbronnen

15.6 Bevorder toegang tot genetische hulpbronnen de voordelen eerlijk delen

Bevorderen van het eerlijk en billijk verdelen van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen en bevorderen van gepaste toegang tot dergelijke hulpbronnen, zoals internationaal overeengekomen.

SDG Einde aan stroperij beschermde diersoorten

15.7 Einde maken aan stroperij en handel van beschermde diersoorten

Dringend actie ondernemen om een einde te maken aan stroperij en de handel in beschermde planten- en diersoorten en zowel de vraag naar als het aanbod van illegale producten afkomstig van deze planten- en diersoorten aan te pakken.

SDG Voorkom invasie uitheemse soorten

15.8 Voorkom invasie uitheemse soorten op het land en in water ecosystemen

Tegen 2020 maatregelen invoeren om de invoering van invasieve uitheemse soorten in land- en waterecosystemen te beperken en hun impact op aanzienlijke wijze te beperken, en de prioritaire soorten controleren of uitroeien.

SDG Ecosystemen en biodiversiteit integreren

15.9 Ecosystemen en biodiversiteit integreren in de overheidsplanning

Tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake armoedebestrijding.

SDG financiele hulpbronnen ecosystemen en biodiversiteit behouden

15.a Verhoging van financiële hulpbronnen om ecosystemen en biodiversiteit te behouden en duurzaam te gebruiken

Financiële hulpbronnen mobiliseren en aanzienlijk verhogen vanuit allerlei bronnen om de biodiversiteit en de ecosystemen te vrijwaren en op duurzame wijze te gebruiken.

SDG Financiering stimulering duurzaam bosbeheer

15.b Financiering en stimulering van duurzaam bosbeheer

Aanzienlijke middelen mobiliseren vanuit allerlei bronnen en op alle niveaus om duurzaam bosbeheer te financieren en gepaste stimuli te verschaffen aan ontwikkelingslanden om een dergelijk beheer te organiseren, ook voor behoud en herbebossing.

sdg 15c stroperij illegale handel

15.c Wereldwijd stroperij en illegale handel tegen gaan

De wereldwijde inspanningen ter bestrijding van stroperij en illegale handel in beschermde diersoorten opvoeren, ook door verhoging van de capaciteit van plaatselijke gemeenschappen in hun streven naar kansen inzake een duurzaam bestaan.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×