Leven onder water

Behoud en gebruik duurzaam de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

Gezonde oceanen en zeeën zijn essentieel voor ons bestaan. Ze bedekken 70 procent van onze planeet en we vertrouwen erop voor voedsel, energie en water. Toch zijn we erin geslaagd om deze kostbare hulpbronnen enorm te beschadigen. We moeten ze beschermen door vervuiling en overbevissing te elimineren en onmiddellijk beginnen met het verantwoord beheren en beschermen van alle zeeleven over de hele wereld.

SDG verminder zeewatervervuiling

14.1 Verminder zeewatervervuiling

Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.

SDG bescherm en herstel ecosystemen

14.2 Bescherm en herstel ecosystemen

Tegen 2020 op een duurzame manier zee- en kustecosystemen beheren en beschermen om aanzienlijke negatieve gevolgen te vermijden, ook door het versterken van hun veerkracht, en actie ondernemen om deze te herstellen en om te komen tot gezonde en productieve oceanen.

SDG Verminder verzuring oceaan

14.3 Verminder verzuring oceaan

De impact van de verzuring van de oceanen minimaliseren en aanpakken, ook via verhoogde wetenschappelijke samenwerking op alle niveaus.

SDG Duurzaam vissen

14.4 Duurzaam vissen

Tegen 2020 op een doeltreffende manier de visvangst reguleren en een einde maken aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken, en op wetenschap gebaseerde beheerplannen implementeren, om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken.

SDG Kust en marinegebieden behouden

14.5 Kust- en marinegebieden behouden

Tegen 2020 minstens 10% van de kust- en zeegebieden behouden, in overeenstemming met het nationale en internationale recht en gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke informatie.

SDG Afschaffen subsidies die bijdragen tot overbevissing

14.6 Afschaffen van subsidies die bijdragen tot overbevissing

Tegen 2020 bepaalde vormen van visserijsubsidies afschaffen die bijdragen tot overcapaciteit en overbevissing, komaf maken met subsidies die bijdragen tot illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en geen nieuwe vergelijkbare subsidies invoeren, erkennen dat een passende en doeltreffende speciale en gedifferentieerde behandeling van de ontwikkelingslanden en van de minst ontwikkelde landen integraal deel zou moeten uitmaken van de onderhandelingen inzake visserijsubsidies van de Wereldhandelsorganisatie.

SDG Duurzaam gebruik marine hulpbronnen

14.7 Vergoot de economische aandelen van duurzaam gebruik van marine hulpbronnen

Tegen 2030 de economische voordelen vergroten voor kleine eilandstaten en voor de minst ontwikkelde landen van het duurzaam gebruik van mariene rijkdommen, ook via het duurzaam beheer van visserij, aquacultuur en toerisme.

SDG Onderzoek oceaangezondheid

14.a Vergroot wetenschappelijke kennis, onderzoek en technologie voor oceaangezondheid

De wetenschappelijke kennis vergroten, onderzoekscapaciteit ontwikkelen en mariene technologie overdragen, waarbij rekening wordt gehouden met de criteria en richtlijnen van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie inzake de overdracht van mariene technologie,

om de gezondheid van de oceaan te verbeteren en de bijdrage te verruimen van de mariene biodiversiteit tot de ontwikkeling van ontwikkelingslanden, in het bijzonder kleine eilandstaten en de minst ontwikkelde landen.

SDG Ondersteun kleinschalige vissers

14.b Ondersteun kleinschalige vissers

Toegang verschaffen aan kleinschalige ambachtelijke vissers tot mariene hulpbronnen en markten.

SDG Implementeer handhaaf zeewetten

14.c Implementeer en handhaaf internationale zee wetten

Het behoud en het duurzaam gebruik van oceanen en hulpbronnen versterken door het implementeren van internationaal recht zoals dat wordt weerspiegeld in het VN-Zeerechtverdrag, dat een wettelijk kader voorziet voor het behoud en het duurzaam gebruik van oceanen en hun hulpbronnen, zoals ook wordt vermeld in paragraaf 158 van ‘De toekomst die wij willen’.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×