Wat is de Werkgebonden Personenmobiliteit? (WPM)

Wat is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2 werkgebonden personenmobiliteit

Er ligt momenteel een plan bij de Tweede Kamer waarin staat dat bedrijven met meer dan 100 werknemers vanaf 1 juli 2024 verplicht zijn om een rapportage in te dienen van alle werkgebonden kilometers. Hierbij gaat het om zowel zakelijk gereden kilometers als het woon-werkverkeer.

Deze wet ligt al even op de plank en is al tot twee keer toe verschoven. Nu is echter bekend geworden dat deze ingaat per 1 julii 2024. Dat betekent dat bedrijven met meer dan 100 medewerkers vanaf deze datum een registratie moeten bijhouden waarover ze vanaf 2025 moeten rapporteren.

Inhoudsopgave

 1. Waarom moeten werkgevers dit doen?
 2. Wat wordt er van werkgevers verwacht?
 3. Wat houdt de rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit in?
 4. Wat gebeurt als een bedrijf niet voldoet aan de rapportageplicht?
 5. Zijn er registratie-tools voor werkgebonden personenmobiliteit?
 6. Wat kunnen werkgevers doen om hun CO2 uitstoot te verminderen?

 

Waarom moeten werkgevers dit doen?

Als gevolg van het klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid zich ten doel gesteld de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Tegen 2030 moet de uitstoot met 49% verminderd zijn en tegen 2050 met maar liefst 95%. Om dit te bereiken, wordt er op korte termijn wetgeving ingevoerd om werkgevers met meer dan 100 werknemers te verplichten maatregelen te nemen ter reductie van de CO2-uitstoot van werkgerelateerd vervoer.

Meer dan de helft van alle gereden kilometers in ons land valt namelijk onder de noemer werkgebonden kilometers.Het uiteindelijke doel is om de CO2-uitstoot met minimaal 1 Megaton te verminderen op werkgebonden personenmobiliteit.

De uitstoot van CO2 door zakelijke kilometers die worden afgelegd door de medewerkers van een bedrijf, draagt aanzienlijk bij aan de totale CO2-uitstoot. Om de doelstellingen binnen het klimaatakkoord te kunnen halen, zullen werkgevers actief moeten bijdragen aan CO2-reductie. Hiervoor wordt de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit geïntroduceerd, waarbij werkgevers vanaf 1 juli 2026 verplicht zijn om de totale CO2-uitstoot van zakelijke kilometers onder de maximumnorm te houden. Deze norm wordt elke vier jaar opnieuw vastgesteld.

Om te controleren of werkgevers voldoen aan de maximumnorm, zullen zij verplicht worden om een CO2-rapportage te overleggen aan de RVO (Rijkdienst voor Ondernemend Nederland).

Werkgevers die CSRD plichtig zijn, moeten sowieso een dergelijke registratie bijhouden. Echter vraagt de CSRD niet om de gegevens van bijvoorbeeld het fietsverkeer en dat doet de regeling Werkgebonden Personenmobiliteit wel.

Wet werkgebonden personenmobiliteit

Wat wordt er van werkgevers verwacht?

Vanaf 2024 moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers een rapportage indienen van hun werkgebonden kilometers. In 2025 moeten zij een kilometer rapportage in kunnen dienen bij De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Van 2024 tot 2026 geldt er een collectieve doelstelling. Vanaf 2026 kan de overheid besluiten om een normering in te voeren waaraan individuele bedrijven zich moeten houden. Dit is echter nog niet zeker! Deze regeling helpt werkgevers bewust te worden van hun verantwoordelijkheid en geeft hen handvatten om hun mobiliteit te verduurzamen.

Om vast te stellen of je als werkgever rapportageplichtig bent, moet je het aantal werknemers tellen dat ten minste 20 uur per maand in dienst is op 1 januari van het rapportagejaar. Detacheringen tellen in beginsel niet mee, tenzij er een arbeidsovereenkomst is afgesloten. Vrijwilligers worden altijd uitgezonderd. Als je een buitenlandse onderneming bent, geldt de rapportageplicht als de vestiging in Nederland ten minste 100 werknemers heeft op 1 januari van het rapportagejaar.

 • 100 medewerkers die:
  • per 1 januari van het betreffende jaar in dienst zijn;
  • minimaal 20 uur per maand werken;
  • in loondienst zijn (detachering en inhuur is in beginsel uitgesloten. Zo ook vrijwilligers).

Wat houdt de rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit in?

Bedrijven moeten jaarlijks hun werkgebonden kilometers vastleggen en dit rapporteren aan De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierbij moeten de volgende gegevens worden meegenomen: woon-werk en zakelijk verkeer, kilometers (geen CO2-uitstoot, dat wordt berekend door het RVO op basis van een model), type vervoer (OV, auto, fiets, scooter, etc.) en type brandstof. Houd er rekening mee dat het om de totale jaarkilometers per concern gaat. Als jouw bedrijf meerdere filialen of vestigingen heeft, moet je dus één totale rapportage aanleveren van alle locaties bij elkaar opgeteld. Bovendien moeten de woon-werk kilometers en overige zakelijke kilometers apart geregistreerd worden.

De volgende onderdelen zullen in de rapportage moeten zijn opgenomen.Registratie werkgebonden personenmobiliteit

 • Het totaal aantal medewerkers.
 • Het totaal aantal kilometers.
  • Uitgesplitst naar vervoersmiddel.
  • Uitgesplitst naar brandstof bij auto’s en motoren.
 • De CO2 uitstoot van het aantal verreden kilometers.

Zijn er registratie-tools voor werkgebonden personenmobiliteit?

Registratietool

 

Er zijn diverse tools in omloop die inspelen op deze nieuwe registratieplicht. Veelal zijn dit rit-registratie systemen die de data kunnen aanleveren voor de rapportage. Je kunt denken aan systemen als:

Kies je voor een dergelijk systeem houdt dan goed in de gaten of het systeem ook niet bedrijfsgebonden voertuigen kan registreren. Veel van deze systemen richten zich op de registratie van auto’s die onder het beheer van jouw bedrijf vallen. Maar dan moet je alsnog een aparte registratie inrichten voor de inzet van privé-auto’s. En uiteraard ook je OV gebruik en dergelijke

Wat gebeurt als een bedrijf niet voldoet aan de rapportageplicht?

De eerste paar jaar wil de overheid vooral data verzamelen. Naar verwachting hiervan zal op basis van de verzamelde data voor 2026 een CO2 plafond worden ingesteld. Een maximale hoeveelheid CO2 die een werkgever mag uitstoten in zijn werkgerelateerde kilometers. Als blijkt dat een werkgever dan boven deze norm uitkomt, krijgt deze vier jaar de tijd om verdere CO2-reductiemaatregelen te nemen en daarmee de uitstoot te verlagen.

Als je na die 4 jaar nog steeds niet aan de norm voldoet, kan de RVO een sanctie opleggen. Deze sanctie kan bestaan uit een boete of een verplichting tot het treffen van maatregelen om de CO2-uitstoot verder te verminderen. Het is dus belangrijk om als werkgever tijdig maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen en zo te voldoen aan de norm.

Een werkgever die niet voldoet aan de rapportageverplichting wordt in eerste aanzet gesommeerd dat alsnog te doen. Als de werkgever ook na herinneringen niet tijdig aan de rapportageplicht voldoet, kan een dwangsom worden opgelegd. Dat kan als er geen rapportage wordt ingeleverd, maar ook als de rapportage niet voldoet aan de basiseisen. De dwangsom kan bijvoorbeeld ook worden opgelegd als het RVO twijfelt of de opgegeven data wel klopt.

Wat kunnen werkgevers doen om hun CO2 uitstoot te verminderen?

Het vraagt wat administratieve inspanningen en aanpassingen om deze registratie mogelijk te maken. Maar als je het proces automatiseert met de juiste tools, is het veel eenvoudiger. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in elektrische voertuigen, het stimuleren van thuiswerken, het bevorderen van fietsgebruik of het aanbieden van openbaar vervoer abonnementen. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op, dan helpen we je op weg.

EV personenmobiliteit

Robin Good | Sustainability with a smile

Robin Good maakt duurzaam ondernemen leuk! Ons motto is niet voor niks, Sustainability with a smile! We vinden het belangrijk dat jij op een leuke manier aan de slag gaat met thema’s als duurzaamheid, MVO en ESG.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×