De 7 belangrijkste duurzaamheidstrends in 2024

Duurzaamheidstrends in het bedrijfsleven, dit zijn de zeven belangrijkste in 2024

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een centraal thema in het bedrijfsleven. Duurzaamheid zelf lijkt daarom ook een steeds belangrijkere trend te worden in het bedrijfsleven. Bedrijven wereldwijd realiseren zich steeds meer dat het nastreven van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid niet alleen ethisch noodzakelijk is, maar ook zakelijke voordelen met zich meebrengt. In dit artikel bespreken we de belangrijkste duurzaamheidstrends en laten we zien waar deze vandaan komen.

In onze visie zijn bedrijven krachtige drijfveren voor positieve verandering. Ze kunnen innovatieve oplossingen bieden voor de uitdagingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd, zoals klimaatverandering, ongelijkheid en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Duurzaamheid betekent dat bedrijven streven naar circulaire economieën, waar afval wordt geminimaliseerd en grondstoffen efficiënt worden gebruikt. Het betekent dat bedrijven investeren in schone energie, groene technologieën en duurzame praktijken in de hele toeleveringsketen. En dat bedrijven fatsoenlijk omgaan met alle mensen in haar waardeketen.

Bovendien impliceert duurzaamheid een verplichting om ethisch en transparant te handelen, met respect voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Het betekent dat we diversiteit en inclusie omarmen en zorgen voor eerlijke arbeidsomstandigheden in al onze activiteiten. Het betekent dat we actief bijdragen aan de gemeenschappen waarin we opereren, met een focus op het verbeteren van de levenskwaliteit en het ondersteunen van lokale ontwikkeling.

MVO ESG

Duurzaamheid is dan ook niet slechts een afdeling of een project binnen een bedrijf, maar een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur en strategie. Het is een continu streven naar verbetering en een langetermijncommitment om een positieve impact te hebben. Het vereist samenwerking met alle belanghebbenden, van werknemers en klanten tot regeringen en maatschappelijke organisaties.

De weg naar duurzaamheid is niet altijd even gemakkelijk, en het vergt inspanning en toewijding. Maar het is de enige weg vooruit als we een leefbare planeet willen achterlaten voor toekomstige generaties en een rechtvaardigere wereld willen creëren voor iedereen. Als bedrijven hebben we de verantwoordelijkheid om voorop te lopen in deze transitie naar een duurzamere toekomst. Onze visie op duurzaamheid is dan ook een visie op verantwoordelijkheid, innovatie en positieve verandering. Het is de visie die ons zal leiden naar een wereld waarin winst niet ten koste gaat van de planeet en de mens, maar juist bijdraagt aan haar welzijn en welvaart.

Wil je weten wat er is gaande is in de wereld van duurzame bedrijfsvoering en zicht krijgen op de nabije toekomst? Lees dan vooral verder en laat ons met je delen wat wij zien en ervaren in de praktijk en hoe wij denken dat de toekomst van ons werk er uit zal gaan zien. En naast de zeven belangrijkste duurzaamheidstrends geven we je ook nog enkel concrete tips.

Inhoudsopgave

 1. ONWTIKKELINGEN IN DUURZAAMHEID
 2. De Europese Green Deal en het bedrijfsleven
 3. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive
 4. ESG, Environment Social Governance
 5. DE ZEVEN HOOFDTHEMA’S VAN DUURZAAMHEID IN HET BEDRIJFSLEVEN IN 2024
 6. 1) Biodiversiteit
 7. 2) Circulariteit, recycling en waste-management
 8. 3) CO2, Carbon footprint en decarbonisatie
 9. 4) Diversiteit, inclusie en ongelijkheid
 10. 5) Hernieuwbare energie en energietransitie
 11. 6) Medewerker Activatie
 12. 7) Governance
 13. DE TOEKOMST VAN DUURZAAMHEID IN HET BEDRIJFSLEVEN
 14. Duurzaamheid integreren in de bedrijfsvoering
 15. Duurzame innovatie
 16. Samenwerken in de keten
 17. ESG als term
 18. Van shareholder naar stakeholder
 19. Concluderend

 

ONWTIKKELINGEN IN DUURZAAMHEID

De Europese Green Deal en het bedrijfsleven

Op weg naar een duurzamere toekomst

eu green deal

De Europese Green Deal is een ambitieus initiatief van de Europese Unie dat tot doel heeft Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dit baanbrekende beleidskader heeft niet alleen gevolgen voor overheden en beleidsmakers, maar speelt ook een cruciale rol in de bedrijfswereld. Bedrijven worden aangemoedigd om te investeren in groene technologieën, energie-efficiëntie en het verminderen van hun CO2-uitstoot. Ze kunnen profiteren van financiële stimulansen en innovatiekansen die de Green Deal biedt. Door duurzaamheid centraal te stellen in hun bedrijfsvoering, kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar ook een competitief voordeel behalen in de groeiende markt voor groene producten en diensten. De Europese Green Deal opent de deur naar een duurzamere toekomst voor het bedrijfsleven en is daarom een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidstrends voor het bedrijfsleven..

Een van de belangrijkste aspecten van de Green Deal is de druk op bedrijven om hun CO2-uitstoot te verminderen. Dit houdt in dat bedrijven moeten investeren in schonere energiebronnen, energie-efficiëntie moeten verbeteren en hun productieprocessen moeten verduurzamen. Bedrijven die vooroplopen in deze transitie kunnen niet alleen bijdragen aan het verminderen van de opwarming van de aarde, maar ook profiteren van kostenbesparingen en het aantrekken van milieubewuste klanten.

Een ander belangrijk aspect van de Green Deal is de bevordering van circulaire economie. Bedrijven worden aangemoedigd om minder afval te produceren en meer te recyclen en hergebruiken. Dit opent nieuwe zakelijke kansen, zoals de ontwikkeling van innovatieve recyclingtechnologieën en de verkoop van duurzame producten.

Daarnaast streeft de Green Deal naar een herwaardering van biodiversiteit. Bedrijven worden aangemoedigd om te investeren in natuurbehoud en het herstel van ecosystemen. Dit heeft niet alleen positieve ecologische gevolgen, maar kan ook nieuwe zakelijke kansen creëren, zoals ecotoerisme en de ontwikkeling van duurzame producten die gebruikmaken van biodiverse ingrediënten.

De Green Deal biedt bedrijven ook financiële stimulansen en ondersteuning om deze overgang naar duurzaamheid te vergemakkelijken. Er zijn subsidies, leningen en belastingvoordelen beschikbaar voor bedrijven die investeren in groene projecten.

In conclusie is de Europese Green Deal een belangrijke drijvende kracht achter de verduurzaming van het bedrijfsleven in Europa. Het dwingt bedrijven om groener te denken en te handelen, en biedt tegelijkertijd kansen voor groei en concurrentievoordeel. De Green Deal is niet alleen een ambitieus beleidskader, maar ook een blauwdruk voor een duurzamere toekomst waarin bedrijven een positieve rol spelen in het behoud van onze planeet.

 

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive

De Europese Green Deal vertaald in een richtlijn voor het bedrijfsleven

De Europese Green Deal heeft de weg vrijgemaakt voor een duurzamere toekomst in Europa, waarbij het bedrijfsleven een cruciale rol speelt in het realiseren van de gestelde klimaat- en milieudoelstellingen. Recentelijk heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)aangekondigd. Om zo ervoor te zorgen dat bedrijven transparanter en gedetailleerder rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Deze aankondiging benadrukt de nauwe relatie tussen de CSRD en de Europese Green Deal en hoe deze het bedrijfsleven zal beïnvloeden.

De Europese Green Deal streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050 en omvat maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, hernieuwbare energie te bevorderen en de biodiversiteit te beschermen. De CSRD zal fungeren als een instrument om ervoor te zorgen dat bedrijven deze doelen ondersteunen en versterken door middel van verbeterde rapportage. Hierdoor kunnen investeerders, belanghebbenden en beleidsmakers beter inzicht krijgen in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven en kunnen ze deze prestaties vergelijken en evalueren.

Met de CSRD wordt de rapportage van bedrijven over hun niet financiële ambities en activiteiten een stuk uitgebreider. Dit betekent dat bedrijven gedetailleerde informatie moeten verstrekken over hun impact op het milieu, sociale kwesties en governancepraktijken. Deze informatie zal helpen bij het meten van de voortgang ten opzichte van de doelstellingen van de Europese Green Deal en het identificeren van gebieden waar verbetering nodig is.

Bedrijven zullen ook moeten rapporteren over hoe ze rekening houden met klimaatrisico’s en kansen, en hoe ze hun bedrijfsmodel aanpassen aan de overgang naar een groenere economie. Dit zal bedrijven aanmoedigen om proactief duurzaamheidsstrategieën te ontwikkelen en te implementeren, wat niet alleen bijdraagt aan het behalen van klimaatdoelstellingen, maar ook concurrentievoordeel kan opleveren in een snel veranderende markt.

Kortom, de invoer van de CSRD in relatie tot de Europese Green Deal is een cruciale stap in het bevorderen van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Het zal bedrijven dwingen om verantwoording af te leggen voor hun impact op het milieu en de samenleving, en zal tegelijkertijd transparantie en vergelijkbaarheid in de duurzaamheidsrapportage bevorderen. Dit zal niet alleen de doelstellingen van de Europese Green Deal ondersteunen, maar ook bedrijven helpen bij het navigeren door de uitdagingen en kansen van een steeds groener wordende economie.

 

ESG, Environment Social Governance

De toekomst van MVO

ESG-criteria zijn al enige tijd een belangrijk aandachtspunt voor investeerders en bedrijven die duurzaamheid serieus nemen. Met de recente aankondiging van de Europese Commissie om de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) te introduceren, wordt de relatie tussen ESG en bedrijfsrapportage over duurzaamheid nog prominenter. Deze ontwikkelingen markeren een cruciale verschuiving naar een meer duurzame en verantwoordelijke bedrijfsvoering en spelen daarom een belangrijke rol binnen de duurzaamheidstrends..

ESG Logo

ESG-criteria vormen de basis voor beleggingsbeslissingen en laten zien hoe bedrijven presteren op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en governance. Investeerders erkennen steeds meer dat bedrijven die goed presteren op ESG-gebied vaak ook beter gepositioneerd zijn voor langetermijnsucces. Dit leidt tot een grotere interesse in duurzame investeringen en het stimuleert bedrijven om hun ESG-prestaties te verbeteren.

De introductie van de CSRD verplicht bedrijven om gedetailleerdere en transparantere informatie te verstrekken over hun ESG-praktijken. Dit omvat het rapporteren over milieueffecten, sociale verantwoordelijkheid en governancestructuur. Bedrijven zullen moeten laten zien hoe ze ESG-overwegingen in hun strategieën en bedrijfsvoering hebben geïntegreerd.

Dit is meer dan alleen een verplichting; het biedt bedrijven ook de kans om te profiteren van de groeiende vraag naar duurzame investeringen. Door sterke ESG-prestaties te demonstreren, kunnen bedrijven aantrekkelijker worden voor beleggers en financiering aantrekken tegen gunstigere voorwaarden. Het kan ook leiden tot een verbeterde reputatie en klantloyaliteit, aangezien consumenten steeds vaker de voorkeur geven aan bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

Bovendien zal de harmonisatie van ESG-rapportage op Europees niveau investeerders en andere belanghebbenden in staat stellen om bedrijven gemakkelijker te vergelijken en te evalueren. Dit zal leiden tot een grotere consistentie en geloofwaardigheid in duurzaamheidsrapportage, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker wordt om hun prestaties te meten en te verbeteren.

Kortom, de relatie tussen ESG en de herziening van de CSRD benadrukt het groeiende belang van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Het dwingt bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op het milieu en de samenleving, en biedt tegelijkertijd kansen voor groei en succes op de lange termijn. Het is een stap in de richting van een duurzame toekomst waarin bedrijven en investeerders samenwerken om een positieve impact te hebben op de wereld om ons heen.

 

DE ZEVEN HOOFDTHEMA’S VAN DUURZAAMHEID IN HET BEDRIJFSLEVEN IN 2024

(In alfabetische volgorde)

1) Biodiversiteit

Over de bloemen en de bijtjes

Biodiversiteit staat centraal in de wereldwijde inspanningen om onze planeet te beschermen en te behouden. In dit streven speelt het bedrijfsleven een cruciale rol. Bedrijven erkennen steeds meer het belang van biodiversiteit voor hun eigen continuïteit en als bijdrage aan een gezondere planeet. Echter laat het bedrijfsleven het ook afweten omdat ze vaak gewoonweg niet weet wat ze moet en kan doen.

Allereerst is biodiversiteit van onschatbare waarde voor verschillende sectoren. Landbouwbedrijven vertrouwen op diversiteit in gewassen en bestuivende insecten voor een gezonde oogst. Farmaceutische en cosmetische bedrijven halen geneesmiddelen en natuurlijke ingrediënten uit diverse ecosystemen. Ook de toeristische sector floreert in biodiverse regio’s.

Bedrijven nemen stappen om hun impact op de biodiversiteit te verminderen. Dit omvat het verminderen van CO2-uitstoot, minimaliseren van afval en het beschermen van lokale ecosystemen. Daarnaast investeren ze in herbebossing, bescherming van kritieke habitats en het ondersteunen van initiatieven voor het behoud van bedreigde soorten.

Duurzaamheid en biodiversiteit gaan hand in hand in het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven streven naar duurzame bedrijfspraktijken om de balans te herstellen en een positieve impact op de biodiversiteit te hebben. Dit omvat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van milieubewustzijn bij medewerkers en klanten.

Al met al spelen bedrijven een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit. Door duurzaamheid en bewustzijn te omarmen, dragen ze bij aan een gezondere planeet voor toekomstige generaties en laten ze zien dat zakelijk succes hand in hand kan gaan met ecologische verantwoordelijkheid. Het is van essentieel belang dat deze inspanningen blijven groeien en bloeien in het bedrijfsleven en daarbuiten.

TIP: Denk eens verder dan een de obligate bijenkast op je dak. Biodiversiteit bereik je ook door mee te werken aan het beschermen van lokale ecosystemen. Of investeren in herbebossing, bescherming van kritieke habitats en het ondersteunen van initiatieven voor het behoud van bedreigde soorten.

2) Circulariteit, recycling en waste-management

Omgaan met steeds schaarser wordende grondstoffen

Circulair ondernemen lijkt een toverwoord te zijn. Het wordt echter niet altijd even goed gebruikt. Een bedrijf dat tweedehands meubilair verkoopt is niet per definitie circulair bezig. Natuurlijk is deze onderdeel van het circulaire proces. En uiteraard is het aan te moedigen om producten een tweede leven te gunnen, maar noem het beestje bij zijn juiste naam. In dit geval gaat het om recycling.

Dit is ook typisch zo’n thema waarbij samenwerken instrumentreel is. Je kunt dit niet alleen. Maar ben je bereid te delen dan kun je ook mooie dingen realiseren. En de kennis is vaak al aanwezig in de organisatie. Vaak weten de mensen op de ‘vloer’ precies wat voor oplossingen er zijn. Begin dus intern en ga dan snel op zoek naar de juiste partner(s) om stappen te maken.

Om structuur aan te brengen

TIP: Goed nadenken over je afvalstromen kan echt veel opleveren. Wij kennen vele voorbeelden van bedrijven die hun kosten zagen dalen en in sommige gevallen zelfs een nieuwe inkomensstroom genereerden.

3) CO2, Carbon footprint en decarbonisatie

Welke impact maakt jouw organisatie op de wereld?

We spreken vaak over CO2, maar eigenlijk bedoelen we alle uitstoot van gassen. Waarom weten we eerlijk gezegd zelf ook niet, maar CO2 is de norm geworden bij het verduurzamen van de uitstoot van een organisatie. En op zich is dat prima, zo lang we maar begrijpen dat er meer speelt.

Vaak zie je dat het in kaart brengen van hun Carbon footprint (de CO2 voetafdruk) de eerste stap is die bedrijven zetten wanneer ze met duurzaam ondernemen aan de slag gaan. De footprint geeft namelijke niet alleen inzage in de CO2 uitstoot, maar indirect ook in het energieverbruik en efficiency van de organisatie. Voor het in kaart brengen van de CO2 footprint zijn veel tools voor beschikbaar (CO2 prestatieladder, CO2 Omrekentool, KVK) en het biedt overzichtelijke handvatten om aan de slag te gaan.

Het beste advies wat we kunnen geven is te beginnen met het in kaart brengen van de huidige footprint. Wanneer je daarmee aan de slag gaat zie je meteen waar het grootste potentieel voor jullie bedrijf ligt. De eerste keer kan dat best tijdrovend zijn. Het verzamelen van alle gegevens blijkt vaak lastiger dan gedacht. Maar dat is slechts eenmalig, en het levert je echt leuke verassingen op.

Wat we ook weten uit ervaring dat een CO2 registratie vaak de gateway is naar een meer duurzame organisatie. De footprint is vaak groter dan gedacht en legt verspilling bloot. Vanuit daar zie je bedrijven bewegen naar besparingen, borging en certificeringen. Slim ondernemen dus!

TIP: Richt je proces zo in dat je voor een volgende keer de betreffende data sneller kunt verzamelen. Voer dus niet alleen het bedrag op de energierekening in je boekhouding in, maar noteer ook meteen de verbruikscijfers. Dat scheelt zoveel extra werk.

CO2 werkgebonden personenmobiliteit

4) Diversiteit, inclusie en ongelijkheid

Liberté, egalité, joie

Altijd een gevoelig onderwerp omdat de mensen die ‘er over gaan’ hier zelf vaak weinig last van hebben. Toch blijft het een belangrijk thema. Het gevoel hebben ergens bij te horen is een van de basisbehoeften uit de theorie van Maslow.

Social

En ook het gevoel niet juist, of oneerlijk, te worden behandeld doet veel met onze eigen waarde en zelfbeeld.
Voor bedrijven is hier veel te winnen. Wanneer je wilt dan mensen samenwerken en het maximale uit zichzelf halen, dan zorg je als werkgever voor een omgeving waarin mensen zichzelf kunnen en durven te zijn.

Uit ervaring weten wij dat een goede aanpak van dit thema start met bewustwording. Het heeft namelijk vaak vooral te maken met het gedrag van de meerderheid. En laat ons gedrag nou voornamelijk onbewust gebeuren. Een kleine opmerking van de CEO, een grapje tijdens een overleg. Een goede bewustwordingsaanpak legt de bodem voor de oplossing.

TIP: Een mooie aanpak is die van de Capability Approach. Hierbij wordt veel meer gekeken waarom het individu niet het voor hem of haar maximale weet te behalen. Zien we iemand in een rolstoel dan is de aanname dat die rolstoel het probleem is. Echter zijn er ook mensen die in een gelijke situatie zitten en daar minder last van lijken te hebben. In plaats van te focussen op het ogenschijnlijke probleem, kijk je naar de mogelijkheden die er wel zijn en ga je daar mee aan de slag.

h2 id=”Hernieuwbare energie en energietransitie”>5) Hernieuwbare energie en energietransitie

De nieuwe industriële revolutie

Energie en CO2 hebben een sterke connectie. Je zult zien dat het energieverbruik vaak het hoogste CO2 aandeel levert. Toch is het de moeite waard energie en de energietransitie apart te benoemen. Het is namelijk een van de grootste duurzame uitdaging die we als maatschappij kennen. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen die we na de industriële revolutie hebben opgebouwd is gigantisch en levert een flink probleem voor de toekomst op. De manier waarop we hier momenteel mee omgaan is niet langer houdbaar.

De afgelopen jaren zijn er mooie alternatieven beschikbaar gekomen en deze worden steeds betaalbaarder. Denk aan zonnepanelen, windturbines, warmtewisselaars, et cetera. EV’s zijn hot, momenteel heeft ongeveer een derde van alle nieuwe leasecontracten geen traditionele verbrandingsmotor meer aan boord, maar is deze elektrisch aangedreven. En de verwachting is dat dit alleen maar meer zal worden.  De vraag naar fossiele brandstoffen zal nooit meer zo hoog worden als voorheen.

Green Deals worden gesloten en kunnen een mooie aanjager zijn. In de praktijk ervaren wij dat deze deals vaak sub-optimaal worden benut. De zorg is zo’n voorbeeld. De intenties zijn gigantisch, de uitvoer blijkt lastig. Deze spiraal is bijna alleen te doorbreken door tussenkomst van bijvoorbeeld de overheid. Of door marktpartijen die de zorg helpen en hen deze ‘zorg’ uit handen nemen want de meeste partijen zijn erg intern gericht bij hun zoektocht.

TIP: Het adagium “onbekend maakt onbemind” ons hier zeker van toepassing . Veel van onze acties gebeuren zonder daar echt bij na te denken. Daarom loont het beleid te maken op dit gebied. Zo weet je in ieder geval zeker dat je niet op de automatische piloot verder gaat met wat je altijd al deed. Creëer mechanismen in je organisatie die uitdagen ook duurzamere alternatieven te onderzoeken.

Adviseur duurzaamheid

6) Medewerker Activatie

De gezondheid, vitaliteit en veiligheid van jouw mensen

Hoort dit ook bij duurzaamheid? Een volmondig, ja! De link wordt vaak niet gelegd, maar het is toch echt heel logisch. Laat ons het uitleggen. Veel organisaties zien de mens als middel tot het doel. Maar vervolgens verwachten we wel dat deze mens zich verbind met de organisatie. Dat rijmt niet. De mens is een belangrijk onderdeel van de toegevoegde waarde van elke organisatie. Sterker bij veel organisaties maken de mensen het enige verschil.

Je moet dus goed zorgen voor deze mensen en dat doe je door voor hen te zorgen. Fysieke veiligheid is vaak wel afgehecht. Is het niet vanuit een interne drive, dan is dat wel vanuit wet- of regelgeving. Maar heb je ook wel eens stil gestaan bij de mentale veiligheid van je medewerkers? Durft iedereen te zijn wie die wil zijn? Kleine plagerijtjes kunnen een lachertje zijn voor de een en tegelijkertijd leiden tot een gevoel van onveiligheid en uitsluiting.

Een ook op het gebied van vitaliteit en gezondheid van medewerkers is nog veel te winnen. Het begint bij het ontrafelenvan deze twee termen. Natuurlijk hebben beide thema’s veel met elkaar te maken, maar in hun aanpak zijn ze echt anders. Gezondheid gaat over het fysieke en het geestelijke. Daar kun je als werkgever een rol in spelen bij bijvoorbeeld het eten dat je aanbiedt in de kantine, maar ook in het stimuleren van beweging. Vitaliteit gaat wat er zich allemaal afspeelt in dat lichaam en geest. Over geluk, ontwikkeling en ontplooiing. En het mooie is, de oplossing ligt vaak bij jezelf. Het gaat vaak over persoonlijke aandacht, mensen zien en erkennen voor wie ze zijn, zoals jij dat zelf ook graag wilt.

TIP: Stel jezelf de vraag; hoe zou jij het vinden wanneer jouw kind zou komen te werken in jouw organisatie. Zou je deze dan tips meegeven om hoe om te gaan met die ene collega? Of zou je deze waarschuwen dat het beter is bepaalde dingen niet te zeggen (of juist wel)? Kortom; kijk eens kritisch naar je eigen organisatie.

7) Governance

De bestuurlijke kant van je organisatie

Duurzaam ondernemen is slim ondernemen, een geleende quote die ik graag aanhaal. Duurzaamheid wordt nog te vaak gezien als kostenpost en dat is zeker niet altijd terecht. Natuurlijk gaat de kost soms voor de baat uit. Maar terugverdientijden worden steeds korter nu er steeds meer aanbod en alternatieven in de markt verkrijgbaar zijn.

Maatschappelijke Verantwoorde Inkoop is typisch een thema waar met een kleine moeite groot resultaat behaald kan worden. Hierbij is het zaak je bij te laten staan door een partij die je voorziet van de juiste informatie en in contact kan brengen met de juiste mensen. En realiseer jezelf dat je zelf ook onderdeel bent van die keten. Alleen maar eisen stellen aan je toeleveranciers en zelf achterover leunen is wel heel flauw.

De afgelopen jaren zagen we een enorme shift in communicatie over duurzame ambities en activiteiten. Er heerst een gevoel van oprechtheid, maar daarin slaan we soms door. Natuurlijk mag je naar buiten met de goede dingen die je doet. Criticasters houd je altijd, maar je laat kansen liggen wanneer je te voorzichtig blijft communiceren. De ‘groene etaleur’ lijkt zijn beste tijd wel gehad te hebben. Bedrijven die communiceren over hun duurzame activiteiten doen er goed aan hun claim te laten checken door een onafhankelijke partij. Dat kan veel ellende voorkomen en versterkt de authenticiteit van je claim. Neem bijvoorbeeld het MVO Register.

Duurzaam leiderschap

Duurzaamheid heeft het tijdelijk even verloren van de waan van de dag. Stond duurzaamheid of MVO in 2019 nog in de top drie van mogelijke onderscheidende factoren van een bedrijf. De afgelopen jaren lijkt het thema wat te zijn afgezakt.En toch denkt bijna de helft van alle bestuurders dat hun organisatie over 10 jaar niet meer bestaat wanneer we nu geen stappen nemen op het gebied van duurzaamheid.

Dit betekent de verplichte duurzaamheidsrapportage voor jouw onderneming

Er zijn branches waar duurzaam ondernemen nog bovenaan de agenda staat. Neem de bouw, agri en food. Deze branches worden “gestimuleerd” door vragende partij en moeten dus wel stappen nemen om duurzamer te worden.
Hoewel wij een groot voorstander zijn van stimulering van duurzaamheid, blijkt gedwongen winkelnering niet heel duurzaam te zijn. Zodra het contract afgelopen is, worden de maatregelen weer net zo hard afgebouwd en zelfs teruggedraaid.

De transitie van sec “shareholder-value” naar ‘stakeholder-value” vraagt om lef. Vraagt om leiders die het voortouw durven te nemen en beslissingen durven te nemen. Beslissingen die niet altijd even enthousiast ontvangen zullen worden door de aandeelhouder. Een duurzame leider is dus per definitie geen “softy”, maar juist een leider die stelling durft te nemen.

Als je de dingen doet die je deed, krijg je de dingen die je kreeg. Leiding geven aan een duurzame organisatie vraagt vaak om een ander type leiderschap. We zullen zeker niet beweren dat de organisatie volledig om moet. Maar uit ervaring weten we dat duurzame ambities het best beklijven in organisaties met een lange termijn visie en een open cultuur. Waarbij de leiders zich meer dienend opstellen en de menselijke maat hanteren. Dat wil zeker niet zeggen dat er geen daadkrachtig leiderschap kan zijn. Onze ervaring leert dat dit juist een van de succes factoren van duurzaam leiderschap is. Ook helpt het wanneer de organisatie een wenkend perspectief heeft en gebruik maakt van rituelen en symbolen om hun cultuur te borgen en over te dragen.

TIP: Stel je zelf de vraag of je trots bent op wat jij en jouw bedrijf doet. Ben je onderdeel van het “probleem” of draag je bij aan de oplossing. Dat laatste geeft zoveel meer energie en maakt het leven zoveel leuker. Dus begin vandaag nog met het bijdragen aan de oplossing. Want we kennen het probleem inmiddels echt wel goed genoeg.

DE TOEKOMST VAN DUURZAAMHEID IN HET BEDRIJFSLEVEN

Toeleveringsketen CSRD

Duurzaamheid is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een centraal thema in het bedrijfsleven. Het is niet langer slechts een trend, maar eerder een noodzaak geworden voor bedrijven over de hele wereld. Duurzaamheid omvat het streven naar economische, sociale en ecologische stabiliteit op de lange termijn. Het gaat niet alleen om winst maken, maar ook om verantwoordelijkheid nemen voor de impact van een bedrijf op de wereld om ons heen. In deze visie wil ik de rol van duurzaamheid in het bedrijfsleven belichten en benadrukken waarom het een cruciaal aspect moet zijn van de bedrijfsstrategieën van vandaag en morgen.

E Duurzaamheid in het bedrijfsleven draait in de eerste plaats om het minimaliseren van negatieve milieueffecten. Bedrijven hebben een enorme invloed op de planeet, van de productie van goederen tot het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen. In een tijdperk waarin klimaatverandering een existentiële bedreiging vormt, is het van essentieel belang dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit betekent het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide en andere schadelijke stoffen, het minimaliseren van afvalproductie en het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen. Alleen op deze manier kunnen we de aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties.

S Een ander belangrijk aspect van duurzaamheid is sociale verantwoordelijkheid. Bedrijven hebben niet alleen de verantwoordelijkheid om winst te maken, maar ook om bij te dragen aan de welvaart van de samenleving als geheel. Dit betekent dat bedrijven eerlijke lonen moeten bieden, veilige en gezonde werkomstandigheden moeten garanderen, en zich moeten inzetten voor diversiteit en inclusie. Daarnaast kunnen bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid tonen door te investeren in lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld door middel van liefdadigheidswerk of educatieve programma’s. Het is van cruciaal belang dat bedrijven zich bewust zijn van hun impact op de maatschappij en streven naar positieve verandering.

G Ten slotte gaat duurzaamheid ook over hoe je jouw bedrijf runt. Duurzaam bestuur in het bedrijfsleven is essentieel om de lange-termijnbelangen van alle belanghebbenden te waarborgen. Het impliceert een transparante, verantwoordelijke en ethische benadering van zakelijke besluitvorming. Bedrijven moeten niet alleen winst nastreven, maar ook de impact van hun activiteiten op het milieu, de samenleving en hun werknemers zorgvuldig overwegen. Dit betekent het aannemen van inclusieve en diverse bestuursstructuren, het stellen van ambitieuze duurzaamheidsdoelen en het waarborgen van een cultuur van integriteit en verantwoording binnen de organisatie. Duurzame governance is niet alleen een ethische verplichting, maar ook een strategische troef voor bedrijven die streven naar langdurig succes en een positieve invloed willen uitoefenen op de wereld om hen heen.

Ten slotte is duurzaamheid ook van groot belang op economisch vlak. Duurzame bedrijfspraktijken kunnen niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook nieuwe zakelijke kansen creëren. Door te investeren in energie-efficiëntie, recycling en andere duurzame processen, kunnen bedrijven hun operationele kosten verlagen en tegelijkertijd hun milieuprestaties verbeteren. Bovendien groeit de vraag naar duurzame producten en diensten gestaag, wat kansen biedt voor bedrijven die zich richten op groene innovatie. Het bedrijfsleven kan dus een positieve rol spelen in de overgang naar een duurzamere economie.

Duurzaamheid integreren in de bedrijfsvoering

Om duurzaamheid succesvol te integreren in het bedrijfsleven, is een holistische benadering nodig. Bedrijven moeten duurzaamheid niet beschouwen als een optionele toevoeging, maar als een integraal onderdeel van hun strategie. Dit vereist betrokkenheid op alle niveaus, van het bestuur tot de werkvloer. Bedrijven moeten duurzaamheidsdoelstellingen formuleren en deze vertalen naar concrete actieplannen. Daarnaast is het essentieel om transparant te zijn over de voortgang en resultaten op het gebied van duurzaamheid, zowel intern als extern.

Duurzame innovatie

Een ander belangrijk aspect van een duurzaamheidsvisie is innovatie. Bedrijven moeten voortdurend streven naar nieuwe en verbeterde duurzame oplossingen. Deze trend is dus niet alleen een duurzaamheidstrend, maar speelt ook daarbuiten een belangrijke rol. Dit kan variëren van het ontwikkelen van milieuvriendelijke producten tot het vinden van innovatieve manieren om afval te verminderen. Innovatie op het gebied van duurzaamheid kan niet alleen leiden tot concurrentievoordeel, maar ook tot een positieve invloed op het milieu en de samenleving als geheel.

Samenwerken in de keten

Toeleveringsketen CSRD

Daarnaast is samenwerking van cruciaal belang. Geen enkel bedrijf kan in zijn eentje alle uitdagingen op het gebied van duurzaamheid oplossen. Samenwerking met andere bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke instellingen is nodig om gezamenlijke doelen te bereiken. Dit kan variëren van het delen van beste praktijken tot gezamenlijke onderzoeksprojecten en het aangaan van sectorbrede initiatieven.

Het implementeren van een duurzaamheidsvisie kan uitdagend zijn en vereist vaak investeringen in tijd, middelen en cultuurverandering. Het is echter een investering die op de lange termijn vruchten zal afwerpen. Bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid zullen niet alleen positieve invloed hebben op het milieu en de samenleving, maar ook hun eigen veerkracht vergroten. Ze zullen beter voorbereid zijn op toekomstige veranderingen in de regelgeving, markttrends en maatschappelijke verwachtingen.

ESG als term

Een klein tipje van de sluier hebben we al opgelicht in het eerste stuk van deze sectie. De komende jaren verwachten wij dat de term ESG steeds meer gemeengoed gaat worden wanneer we spreken over duurzaamheid in het bedrijfsleven. We zien dat MVO (en het Engelse CSR) naar de achtergrond verdwijnt en vervangen wordt door ESG. Environment Social Governance de termen zijn één op één te leggen op het aloude People – Planet – Profit en geven denk ik goed weer hoe duurzaamheid tegenwoordig geïntegreerd is in het bedrijfsleven en dat een duurzame bedrijfsvoering vraagt om een meer holistische benadering.

Met de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive zal deze duurzaamheidstrend alleen maar versterkt worden. Het framework van de rapportage-eisen van de CSRD is opgebouwd volgens de termen van ESG. Ze kent dus een Environmental onderdeel waarbij gerapporteerd moet worden over de impact van jouw organisatie op het milieu, een Social sectie waarin jouw de maatschappelijke kant van jouw organisatie belicht wordt en een Governance gedeelte waarin je verantwoording mag afleggen over hoe je zaken doet en hoe je bepaalde zaken geborgd hebt in je organisatie.

Van shareholder naar stakeholder

Een van de grootste trends in duurzaamheid is dat er steeds meer oog komt voor de wereld waarin een organisatie acteert. De focus verschuift van shareholder-value naar een brede benadering van alle belanghebbenden. Een stakeholder gedreven organisatie neemt de belangen van de verschillende stakeholders mee in haar besluitvorming. Duurzaam stakeholder management in het bedrijfsleven is een cruciaal aspect van verantwoord ondernemen in de 21e eeuw. Bedrijven opereren niet in een vacuüm; ze hebben talloze stakeholders, waaronder werknemers, klanten, leveranciers, investeerders en de bredere samenleving. Het effectief beheren van deze relaties op een duurzame manier is van essentieel belang voor het bereiken van langetermijndoelen en het verminderen van risico’s.

Een duurzame benadering van stakeholder management houdt in dat bedrijven niet alleen streven naar kortetermijnwinst, maar ook naar langetermijnbelangen van alle belanghebbenden. Dit omvat het luisteren naar de zorgen en verwachtingen van stakeholders, het betrekken van hen bij besluitvormingsprocessen en het communiceren van transparante informatie. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de impact van hun activiteiten op alle stakeholders en proactief stappen ondernemen om positieve resultaten te bevorderen, zoals het creëren van banen, het bieden van eerlijke arbeidsomstandigheden, het minimaliseren van milieueffecten en het waarborgen van eerlijke en ethische bedrijfspraktijken.

Duurzaam stakeholder management is niet alleen een morele verplichting, maar het kan ook bijdragen aan het succes van een bedrijf op de lange termijn. Het opbouwen van sterke relaties met stakeholders kan leiden tot loyalere klanten, gemotiveerde werknemers en een positieve reputatie, wat uiteindelijk kan resulteren in financiële stabiliteit en groei. Bovendien kunnen bedrijven die effectief omgaan met hun stakeholders beter anticiperen op veranderende marktomstandigheden en regelgeving, waardoor ze veerkrachtiger worden in een steeds veranderende zakelijke omgeving.

In een wereld waar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker worden, is duurzaam stakeholder management een sleutelprincipe geworden voor bedrijven die willen gedijen en een positieve impact willen hebben. Het gaat verder dan winstmaximalisatie en weerspiegelt de erkenning dat bedrijven een integraal onderdeel zijn van de samenleving en een rol spelen in het vormgeven van een duurzamere toekomst voor iedereen. Het is dan ook van groot belang dat bedrijven dit aspect van hun bedrijfsvoering serieus nemen en streven naar duurzame relaties met al hun stakeholders.

Concluderend

In conclusie, duurzaamheid is geen optionele overweging voor bedrijven, maar een noodzaak. Het is van cruciaal belang voor het behoud van onze planeet, het verbeteren van de maatschappij en het creëren van nieuwe zakelijke kansen. Bedrijven die een duurzaamheidsvisie omarmen en deze vertalen naar concrete actie, zullen niet alleen zichzelf ten goede komen, maar ook bijdragen aan een duurzamere en welvarendere toekomst voor ons allemaal. Het is tijd voor bedrijven om verder te kijken dan winst op korte termijn en te investeren in een duurzame toekomst waarin je samenwerkt met anderen. In deze BLOG hebben we de belangrijkste duurzaamheidstrends overzichtelijk voor je onder elkaar gezet. We zullen dit artikel regelmatig updaten, kom dus zeker nog eens terug om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom duurzaamheid het bedrijfsleven.

Contact opnemen

Laat je gegevens achter en we nemen direct contact met je op!

×